Jste takový ubožák, že máte jen jednu jedinou vysokou školu, nebo dokonce pouze jeden jediný vysokoškolský akademický titul?
Přijďte se s námi přepadnout pod zem!Co je Přepadení jedináčků 2008?
Přepadení jedináčků 2008 je první ročník akce, při které došlo k symbolickému přepadnutí pod zem zúčastněných držitelů jednoho akademického titulu magistra, inženýra, nebo dokonce pouhého bakaláře(!!), či dokonce i takových sopláků a "supergénijů", kteří nemají ani takového ubohého jedináčka(!!!).

Co iniciovalo konání této akce?
Za ideou Přepadení jedináčků 2008 stojí snad nejznámější citát nezávislého intelektuála JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryka Laholy, který praví:
"Já kdybych byl takový ubožák, že bych měl pouze jednu jedinou vysokou školu, nebo dokonce pouze jeden jediný vysokoškolský akademický titul, tak bych se tak velice styděl, že bych se asi přepadl pod zem! A pokud i ne, tak celkem jistě bych se styděl tento osamocený titul vůbec uvádět před svým jménem, neboť tím bych pak konkludentně fakticky přiznával, že jsem natolik mentálně retardovaný, že jsem se ve své ubohosti zmohl pouze na vystudování jediné vysoké školy nebo dokonce pouze získání jen jednoho jediného akademického titulu."

Co je smyslem této akce?
Smyslem akce Přepadení jedináčků 2008 je vyjádření obdivu a úcty dílu a osobě nezávislého megaintelektuála JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryka Laholy, kterému se i přes jeho alternativní duševní zdraví a nonkonformní postoje k životu a společnosti podařilo získat 4 akademické tituly na Karlově univerzitě v Praze(!!). Tím, že se akce aktivně zúčastnili, dali přepadenci konkludentně fakticky najevo, že jsou natolik mentálně retardovaní, že se ve své ubohosti zmohli jen na vystudování jedné jediné vysoké školy, nebo dokonce pouze získání jen jednoho jediného akademického titulu (a někteří dokonce ani to ne!) a vyjádřili tak svůj stud nad tím, že tento jediný osamocený titul před svým jménem uvádějí.

Jak Přepadení jedináčků 2008 probíhalo?
Akce proběhla v sobotu 14. června 2008. Shromáždění účastníků se konalo v 17.00 pod sochou Mgr. Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze(!!). Odtud se účastníci hromadně ve formě neorganizovaného průvodu odebrali do Pařížské ulice, kde probíhalo společné i individuální fotografování s tradiční ruskou Ladou, tzv. nostalgií elitních řidičů - dle slov JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryka Laholy, který tento typ vozu s oblibou využívá. Poté následoval přesun na místo vlastního přepadávání do Platnéřské ulice, na rohu u Mariánského náměstí. Zde, na památném místě U Tisíce hoven, byla účastníky, za doprovodu kytar, hromadně zapěna hymna věnovaná JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryku Laholovi. Násedovalo vlastní přepadávání všech 13 přítomných jedináčků a "supergéniů" přes zábradlí až pod zem. Po tomto zdařilém aktu opět následoval sborový zpěv populární skladby "Ty henryku-ryku-ryku" a na závěr pak procítěná prezentace zhudebněné Kletby, v mimořádném podání pana Radalfa. Dále následovala už jen neformální diskuse v nedalekém restauračním zařízení.

Přepadení jedináčků 2008 - 1. část: Nostalgie elitních řidičů

Přepadení jedináčků 2008 - 2. část: Hymna

Přepadení jedináčků 2008 - 3. část: Přepadení

Přepadení jedináčků 2008 - 4. část: Ty Henryku a Kletba


Jak probíhá přepadení pod zem?
Přepadení (nebo též přepadnutí) se zásadně odlišuje od běžného propadnutí pod zem. Jak můžete vidět na nákresu číslo 1, při propadnutí dojde k narušení struktury nosné plochy, na které propadávající se objekt stojí a jeho následnému vertikálnímu pohybu směrem dolů. Při propadnutí tedy objekt vykonává pohyb pouze po vertikální ose a to bez nutnosti svého vlastního přičinění. Naproti tomu přepadení (přepadnutí) pod zem vyžaduje provedení komplexnějšího pohybu, konkrétně překonání určité překážky (například přepadnutí přes zábradlí), což znázorňuje nákres číslo 2. Pro úspěšné přepadení pod zem je proto zaprvé nutné zajistit předmět, přes který bude objekt přepadávat a zadruhé vyhloubit prohlubeň v místě dopadu, jejíž hloubka bude dostačující na to, aby se přepadnutý objekt nalézal pod úrovní okolního terénu. (Další podrobnosti o konstrukci prohlubní najdete v bodu "Jaké prohlubně lze použít?")

Jaké prohlubně lze použít?
Ideání by byla vyhloubená jáma, o hloubce cca 40 - 50 cm a rozměrech dostačujících pro průměrného dospělého držitelel jednoho jediného akademického titulu. V nouzovém případě by bylo možné použít i přírodní nerovnosti terénu, nebo příkopy a pod. Uměle připavená jáma by však byla z hlediska korektnosti přepadnutí nejlepší, neboť při použití přírodní terénní nerovnosti by se de facto nejednalo o skutečné přepadnutí pod zem, ale pouze o přepadnutí do terénního záhybu. Pokud tedy můžete poskytnout informace, kde by bylo možné vhodnou jámu nalézt/vytvořit, a/nebo máte známého hrobníka, dejte mi vědět na emailové adrese azathoth@seznam.cz, a/nebo v klubu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola fetišismus na serveru Okoun.cz.


"Já se k tomu ani snad nebudu vyjadřovat,
je to jenom známka ubohosti,"

řekl on-line deníku TÝDEN.CZ Henryk Lahola
a okamžitě hovor ukončil.


Z médií

Máte jen jeden titul? Styďte se | Týden.cz | Klára Bílá

Máš jen jeden titul? Přepadni se! | Ukacko.cz | Dalibor Zita


Nesaháme si ani po členky!


Hudební tvorba věnovaná JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryku Laholovi!


"Vím totiž proč ti fašisté z NATO paktu zahájili tuto válku proti Jugoslávii. Otázka kosovských Albánců je záminkou. Hlavní příčinou této agresivní války proti Jugoslávii je to, aby tím Američané a jejich loutky dosáhli zrušení všech přednášek a seminářů na Bělehradské Univerzitě, a to proto, že jsem teď v Bělehradě já osobně! A proto ty svině zahájili tuto válku, aby mně zabránili studovat!! A svých válečných cílů skutečně i dosáhly. Přednášky i semináře jsou zrušeny a já nemám kam jít. Teď je dokonce již i knihovna zavřena! Agresorům z NATO se tedy podařilo dokonale zabránit mi, abych se mohl vzdělávat!!"

- JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola
http://henryklahola.nazory.cz


Den podle revolučního kalendáře má 36 hodin. Nejbližší další členění dne podle revolučního kalendáře však není na hodiny jak tomu je u klasického kalendáře. Den podle revolučního kalendáře se nejblíže člení na tzv."terciáty".

Den podle revolučního kalendáře se člení na tři ”terciáty”. Všechny ”terciáty” jsou stejně dlouhé. Podle revolučního kalendáře den prvního ”terciátu” zahrnuje čas od 00.00 do 12.00 hodin, čas druhého ”terciátu” od 12.00 do 24.00 hodin, a čas třetího ”terciátu” od 24.00 do 36.00 hodin.

V úředních dokladech se první ”terciát” označuje /"Terciát-A"/, druhý ”terciát” /"Terciát-B"/ a třetí ”terciát” /"Terciát-C"/.

Revoluční kalendář bude spuštěn tak, aby první ”terciát” prvního den prvního měsíce prvního roku začal ve stejném časovém okamihu jako první leden některého ze zvolených kalendářních roků klasického kalendáře

- JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola
http://henryklahola.nazory.cz


Pokud si chcete závazně objednat tričko z Přepadení jedináčků 2008, obraťte se na identitu OVB v soukromé zprávě na serveru Okoun.cz. Cena trička by neměla přesáhnout 300 Kč.kontakt: azathoth@seznam.cz